VEILEDNING TIL BRUK AV FORBRUKSKALKULATOREN
Introduksjon

Velkommen til forbrukskalkulatoren for lokal turisme. Forbrukskalkulatoren kan benyttes til å estimere den lokale turismens forbruk. Jo mindre informasjon dere opplyser om, desto mer vil forbruket minne om regionens gjennomsnittlige forbruk.

Verktøyet kan benyttes til å gi et kvalifisert estimat på forbruket til turistene i området. Dere kan også bruke det til å utforske forskjellige sammenhenger i forbruket mellom ulike typer av turisme ved å klikke litt frem og tilbake i modellen.

Estimater av turistenes fordeling mellom overnattingstyper og nasjonalitetsfordeling er ikke sesongbasert, men er basert på fordelingen for hele året.

Ved tolking av forbruksestimatene er det viktig å huske på at det nettopp er estimater. Estimatene baseres på de regionale fordelingene fra Turistundersøkelsen og de opplysninger dere oppgir. Ettersom det her er snakk om statistiske beregninger skal det alltid tas forbehold for en viss usikkerhet forbundet med estimatene.

Metode

Alle tall som ligger til grunn for forbrukskalkulatoren kommer fra den nasjonale Turistundersøkelsen 2019. Tallene er framskrevet til 2022-priser.

Undersøkelsen ble midlertidig stoppet under pandemien og er startet opp igjen i 2023.

Tallene tar utgangspunkt i turister som har hatt minimum én overnatting i regionen.

Informasjon dere skal oppgi i utregningsmodellen
 • Tall som beskriver turismens volum (overnattinger eller antall turister)

 • Sesongen turistene reiser i


Valgfri informasjon
 • Informasjon som beskriver hvordan turistene fordeler seg på tvers av følgende:

  1. Nasjonalitet
  2. Overnattingsformer
  3. Land og by
  4. Andelen forretningsreisende som bor på hotell (hvis forretningsreisende er av interesse)
 • Informasjon om de reisendes døgnforbruk

Hvis du ikke oppgir den valgfrie informasjonen, vil det gjennomsnittlige estimatet for regionen bli brukt.
OVERORDNEDE INNSTILLINGER
Hvilken region skal det tas utgangspunkt i?
Skal utregningen ta høyde for feriereisende?
Skal utregningen ta høyde for forretningsreisende?
Skal utregningen ta høyde for dagsbesøkende feriereisende?
Skal utregningen ta høyde for turister som reiser med Hurtigruten?
Skal utregningen ta høyde for andre cruiseturister?
Hvilken enhet ønsker du å oppgi turismen i?
Hvilken sesong skal utregningen ta utgangspunkt i?
TURISMENS VOLUM
Inntast turismens volum for…
Feriereisende
Forretningsreisende
Antall dagsbesøkende
Antall besøkende fra Hurtigruten
Antall besøkende cruiseturister
FERIEREISENDE
Hvor stor andel av de feriereisende overnatter på… (%)
Hotell %
Campingplass %
Ikke kommerciel to Ikke kommersiell innkvartering (f.eks. utenfor campingplass, hos venner og familie) %
Andre steder (f.eks. AirBnB) to Andre steder (f.eks. Airbnb) %
Hvordan er nationalitetsfordelingen blandt de feriereisende? (%)
Norge %
Danmark %
Sverige %
Tyskland %
Nederland %
Belgia %
Sveits & Østerrike %
Storbrittania %
Frankrike %
Polen %
Italia %
Spania %
Andre Europa %
USA %
Canada %
Australia %
Kina, Hong Kong, Taiwan & Macau %
Andre utenfor Europa %
FORRETNINGS-REISENDE
Hvor stor andel av de forretningsreisende overnatter på… (%)
På hotell %
Andre steder (f.eks. campingplass, hos venner og familie, Airbnb) %
Hvordan er nationalitetsfordelingen blandt de forretningsreisende? (%)
Norge %
Danmark %
Sverige %
Tyskland %
Nederland %
Belgia %
Sveits & Østerrike %
Storbrittania %
Frankrike %
Polen %
Italia %
Spania %
Andre Europa %
USA %
Canada %
Australia %
Kina, Hong Kong, Taiwan & Macau %
Andre utenfor Europa %
CRUISEREISENDE
Hvordan er nationalitetsfordelingen blandt de cruisereisende? (%)
Tyskland %
Storbritannia %
USA & Canada %
Italia %
Spania %
Belgium, Nederland & Luxemborg %
Australia & New Zealand %
Resten av Europa %
Resten av verden %
FORBRUKSDATA
Døgnforbruket er det gjennomsnittlige beløpet som blir brukt i området per dag (i norske kroner). Beløpet dekker blant annet innkvartering, transport i Norge, kursavgifter, shopping, restaurantbesøk, pakkereise mv.
Norske feriereisendes døgnforbrug kr.
Norske forretningsreisendes døgnforbruk kr.
Utenlandske feriereisendes døgnforbruk kr.
Utenlandske forretningsreisendes døgnforbruk kr.
Dagsbesøkendes døgnforbruk kr.
Besøkende fra Hurtigruten sitt landbaserte døgnforbruk kr.
Cruisebesøkende sitt landbaserte døgnforbruk kr.
RESULTATENE

I tabellen til høyre ser du det samlede estimerte forbruket for de lokale turistene i regionen. Forbruksestimatene tar utgangspunkt i regionens generelle karakteristika og de justeringer du har foretatt. Fordelingen av forbruket for turistene spesifikt for ditt område kan variere fra den fordelingen som fremvises til høyre, ettersom denne i stor grad er basert på din regions gjennomsnittlige fordeling.

Ettersom estimatet er basert på statiske beregninger skal det alltid tas forbehold for en viss usikkerhet forbundet med resultatene.

TALLENE
Resultater
Gjennomsnittlig antall overnattinger per person
Estimert antall turister
Antall overnattinger
Estimert døgnforbruk
Totalt forbruksestimat
Forbruket i den valgte regionen fordeler seg typisk slik...
% % % %
Forbruk pakkereise Øvrig forbruk Forbruk transport Forbruk overnatting
Spesifikt forbruk
Norske feriereisende
Overnattinger per person
Estimert antall turister
Antall overnattinger
Estimert døgnforbruk
Totalt forbruksestimat
Utenlandske feriereisende
Overnattinger per person
Estimert antall turister
Antall overnattinger
Estimert døgnforbruk
Totalt forbruksestimat
Norske forretningsreisende
Overnattinger per person
Estimert antall turister
Antall overnattinger
Estimert døgnforbruk
Totalt forbruksestimat
Utenlandske forretningsreisende
Overnattinger per person
Estimert antall turister
Antall overnattinger
Estimert døgnforbruk
Totalt forbruksestimat
Hvis du har angitt hurtigruten-turister, estimeres deres forbruk til:
Antall besøk
Estimert forbruk per besøk
Hurtigruten-turistene sitt totale landbaserte forbruk
Hvis du har angittt cruiseturister, estimeres deres forbruk til:
Antall besøk
Estimert forbruk per besøk
Cruiseturistene sitt totale landbaserte forbruk
Hvis du har angittt dagsbesøkende, estimeres deres forbruk til:
Antall besøk
Estimert forbruk per besøk
Dagsbesøkende sitt totale forbruk