Oplysninger om Justitsministeriets behandling af dine personoplysninger m.v.

De oplysninger, ministeriet skal give dig, er følgende:
 1. Justitsministeriet er den dataansvarlige – hvordan kontakter du ministeriet?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Dine rettigheder
 5. Oplysninger om klage til Datatilsynet
Nedenfor følger en uddybning af de oplysninger, som ministeriet skal give dig.
 1. Justitsministeriet er den dataansvarlige – hvordan kontakter du ministeriet?

  Justitsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som ministeriet – hvis du vælger at deltage i undersøgelse – indsamler i forbindelse med denne undersøgelse. Du finder ministeriets kontaktoplysninger nedenfor.

  Justitsministeriet
  Slotsholmsgade 10
  1216 København K
  CVR-nr.: 22 50 79 15
  Telefon: 72 26 84 00
  Mail: jm@jm.dk

 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til Justitsministeriets behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver Anders Lotterup.

  Du kan kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@jm.dk
  • På telefon: 72 26 84 00
  • Ved brev: Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 Københavns K, att. ”databeskyttelsesrådgiver
 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Justitsministeriet behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • Formålet er at gennemføre en undersøgelse, der skal kortlægge befolkningens holdninger til og erfaringer med at gøre brug af ytringsfriheden.
  Retsgrundlaget for Justitsministeriets behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.1
  • Databeskyttelseslovens § 10, stk. 1.2
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
 4. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Justitsministeriets behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte ministeriet.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som ministeriet behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for ministeriets almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må ministeriet fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod ministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 5. Oplysninger om klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Justitsministeriet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 6. Øvrige oplysninger om behandlingen

  Epinion agerer databehandler for Justitsministeriet i forbindelse med denne undersøgelse.

11) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.

22) Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Hvis du besvarer spørgeskemaet, vil dine besvarelser – i pseudonymiseret form – blive sammenkørt med oplysninger hos Danmarks Statistik. Det drejer sig overordnet om oplysninger vedrørende køn, alder, civilstand, indkomst, uddannelsesniveau og nationalitet.